Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN – Deldycke Catering nv – B2C

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van evenementen (festiviteiten, recepties, diners, exploitaties en dergelijke) in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2. Betaling

Na akkoord van de cliënt op de offerte, maakt Deldycke Catering nv een voorschotfactuur op t.b.v. 1000 euro excl. Btw, per schijf van 10.000 euro excl btw, die de klant voldoet bij wijze van akkoord.

10 dagen voor event moet 75 % van de totale offerte ontvangen zijn

Betaling van de saldofactuur dient 8 dagen na factuurdatum door Deldycke Catering nv te zijn ontvangen.

Deldycke Catering nv mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Deldycke Catering nv blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt

4. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Deldycke Catering nv in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Vijf dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.

Veertien dagen tot 5 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% van totaalbedrag factuur.

Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Deldycke Catering nv te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Deldycke Catering nv.

5. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Deldycke Catering nv is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Deldycke Catering nv het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te

annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de

7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

6. Overmacht

In geval van overmacht heeft Deldycke Catering nv het recht, na schriftelijke kennisgeving aan de client, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Stakingen.

– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

– Brand of ongevallen.

– Transportbelemmeringen.

– Iedere storing in de geregelde productie.

7. Aansprakelijkheid

Deldycke Catering nv is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Deldycke Catering nv terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Deldycke Catering nv nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

8. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

Deldycke Catering nv behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.

Deldycke Catering nv heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Deldycke Catering nv te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Deldycke Catering nv heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

9. COVID 19

Deldycke Catering nv staat in voor het correct organiseren van haar werking (personeel en logistiek) conform de actuele COVID19-regels.

De cliënt garandeert dat Deldycke Catering nv de benodigde werkruimte heeft om deze regels te kunnen respecteren, alsook om de verplichte social distance regelgeving te volgen, indien van toepassing.

Deldycke Catering nv is niet verantwoordelijk voor handhaving van de COVID19-regels wat betreft de cliënt en zijn gasten op zijn evenement.

Deldycke Catering nv / D’s Deldycke traiteurs / Dirk Martensstraat 27 8200 Brugge

Dirk Martensstraat 27
8000 Brugge
+32 (0)50 33 43 35
info@deldycke.be