Skip to main content

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Adres:
Deldycke Catering nv
Dirk Martensstraat 27
8200 Brugge
België
Email: info@deldycke.be
Telefoon: 050 334 335
BTW: BE0433 811 714

Artikel 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DELDYCKE CATERING NV.
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite: www.deldycke.be
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deldycke Catering nv behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Deldycke Catering nv erkend.
2.4 Deldycke Catering nv garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1 Indien 1 of meerdere artikelen niet voldoet aan je verwachting nadat je deze hebt ontvangen, heeft de consument het recht om binnen 14 dagen contact op te nemen met ons en het artikel te ruilen. Na afloop van deze periode is de aankoop een feit. Het artikel moet onbeschadigd zijn en in de originele verpakking terug komen. Het artikel + verpakking mag terug afgegeven worden in de winkel en je kan het artikel ruilen voor een ander artikel.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Cadeaumanden worden niet geruild. Indien de producten en verpakking bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
4.3 Indien de consument een SALES item aankoopt, kan de consument geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Sales kunnen naderhand niet geruild worden.

Artikel 5 – Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Deldycke Catering nv, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Deldycke Catering nv houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 Deldycke Catering nv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 6 – Garantie
6.1 Deldycke Catering nv garandeert dat de door hen geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Deldycke Catering nv komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deldycke Catering nv is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot ruilen bij Deldycke Catering nv) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Deldycke Catering nv.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14dagen na levering aan Deldycke Catering nv te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en ruilen geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Deldycke Catering nv gegrond worden bevonden, zal Deldycke Catering nv naar hun keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Deldycke Catering nv en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Deldycke Catering nv) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Deldycke Catering nv gedekte bedrag.

Artikel 7 – Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Deldycke Catering nv zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Deldycke Catering nv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Deldycke Catering nv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Deldycke Catering nv kan niet aan hun aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 – Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Deldycke Catering nv en de klant komt tot stand nadat een bestelling – opdracht door Deldycke Catering nv werd bevestigd via email.

8.2 Deldycke Catering nv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
8.3 Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan via online betaling of bij afhaling van de producten.

Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Deldycke Catering nv gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren van onze producten op onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Deldycke Catering nv is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Deldycke Catering nv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Deldycke Catering nv gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Deldycke Catering nv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
​11.1 Deldycke Catering nv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan huishoudapparatuur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 12 – Auteursrecht – Intellectuele eigendom
12.1 De integrale inhoud van Deldycke Catering nv webshop is eigendom van het bedrijf, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten worden door het bedrijf beheerd.
Klanten mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Deldycke Catering nv.

Dirk Martensstraat 27
8000 Brugge
+32 (0)50 33 43 35
info@deldycke.be